صبحانه به عنوان مهمترين وعده غذايي روزانـه شـناخته شده است و مصرف منظم آن بـر سـلامت جـسمي، روانـي و اجتماعي افراد تأثيرگذار است. صــبحانه بايــد حــداقل 20 درصــد از انــرژي روزانــه را فــراهم نمايــد. در حــالي كــه اغلـ ـب افـ ـراد بـ ـه دليـ ـل عـ ـدم آشـ ـنايي بـ ـا اهميـ ـت ايـ ـن و عـ ـده غـ ـذايي ، يـ ـا از مصـ ـرف آن صرف نظر مي كنند و يا آن را مفيد و مغذي تهيه نمي كنند.


مطالعات نشان داده اند که نه تنها مصرف صبحانه بلکه فراوانی و تداوم آن عامل تأثیرگذاری در تغییرات وزن بدن است. نخوردن صبحانه در کشورهای مختلف گزارش شده و این وضعیت در میان نوجوانان بیشتر بوده است برخی مطالعات از رابطه بین مصرف صبحانه با چاقی و اضافه وزن حکایت دارند و نخوردن صبحانه به شکل منظم را از علل ایجاد اضافه وزن و چاقی در نوجوانان میدانند.


زمـ ـاني كـ ـه يـ ـك فـ ـرد وعـ ـده هـ ـاي غـ ـذايي را بـ ـه عمد يـ ـا بـ ـه اجبارحـ ـذف مـ ـي كنـ ـد، ميــزان متابوليســم ) ســوخت و ســاز( بــدن وي بــراي نگهــداري انــرژي پــايين مــي افتــد. چنانچــه ايــن عمــل يعنــي حــذف وعــده غــذايي ادامــه پيــدا كنــد، درصــد بيشــتري از ميــزان مصــرف متابوليســم، كــاهش ميابــد. در طــولاني مــدت ، ) BMR ميــزان متابوليســم پايــه ( فــرد پــايين مــي افتــد و بــدن مــي آمــوزد كــه بــا انــرژي كمتـ ـري زنـ ـده بمانـ ـد. نتيجـ ـه ايـ ـن عمـ ـل آنسـ ـت كـ ـه بـ ـدن چربـ ـي هـ ـاي بیشتری را در بافت چربی ذخيـ ـر نمايـ ـد. همچنـ ـين در مطالعـ ـات مربـ ـوط بـ ـه سـ ـودمندي هـ ـاي مصـ ـرف صــبحانه مشــخص شــده اســت كــه، افــرادي كــه بطــور مــنظم صــبحانه مــي خورنــد چربــي خــون آنهــا بطــور ميــانگين كمتــر از افــرادي اســت كــه عــادت بــه مصــرف صـ ـبحانه ندارنـ ـد واز طـ ـرف دیگر آآن هایی که صبحانه نمی خورند ، بـ ـه احتمـ ـال زيـ ـاد در طـ ـول روز بـ ـه خـ ـوردن غذاهای پرچرب كـ ـه از نظـ ـر رژيـ ـم غـ ـذايي كـ ـم ارزش و بـ ـي ارزش انــد روي مــي آورنــد و همــين مســئله باعــث بيمــار شــدن آنهــا مــي شــود ) از جملــه ديابــت و افــزايش چربــي خــون .( البتــه منظورمــان از خــوردن صــبحانه ، صــبحانه ســالم اســت نــه بيســكويت و شــكلات و تــنقلات و آب ميــوه هــاي غيــر طبيعي.