کنترل رشد کودک و ارائه رژیم های غذایی متناسب و تجویز مکمل های مورد نیاز با دوران رشد کودک