نوار بدن روش دقیق اندازه گیری، مناسب برای پیگیری کاهش وزن، افزایش عضله