چــاقي در كودكــان بــه عنــوان مشكلي مزمن كـه سـلامت وي را بـه خطـر مـي انـدازد تلقـي ميشود. چاقي در كودكان عامل زمينه اي بـراي بـروز چـاقي در بزرگسالي اسـت. کودكان چـاق كـه در نوجـواني چـاق مـي ماننـد ممكـن است در بزرگـسالي شـديداً چـاق شـوند بـه گونـهاي كـه %80 نوجواناني كه چاق هستند در بزرگسالي چاق مـي ماننـد.

BMI يك شاخص غربالگري است. نحـوه محاسـبه در كودكـان و بزرگـسالان يكـسان اسـت.اما  بايد در نظر داشت كه تفـسير آن در كودكـان براسـاس صـدك بوده و منحني هاي آن براسـاس جـنس متفـاوت اسـت. كودكاني كه نمايه توده بدن (Body Mass Index)بـالاتر از صدك 95دارند (با توجه به سن و جنس)چـاق و آنهـايي كـهBMI  بــين  85-95پرســانتيل دارنــد اضــافه وزن داشــته و در معرض خطرچاقي هستند.

                                             جدول :1تقسيم بندي وزن كودكان بر اساس شاخص BMI

تقسیم بندی BMI براساس سن و جنس (صدک)
کم وزنی کمتر از 5
وزن مناسب مساوی یا بیشتر از 5 و کمتر از 85
در معرض چاقی مساوی یا بیشتر از 85 و کمتر از 95
چاق مساوی یا بشتر از 95