چــاقي در كودكــان بــه عنــوان مشكلي مزمن كـه سـلامت وي را بـه خطـر مـي انـدازد تلقـي ميشود. چاقي در كودكان عامل زمينه اي بـراي بـروز چـاقي در بزرگسالي اسـت. کودكان چـاق كـه در نوجـواني چـاق مـي ماننـد ممكـن است در بزرگـسالي شـديداً
ادامه مطلب